24 September 2009

Ucapan Selamat (Tahniah) Hari Raya

Al Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam Fathul Bari 2/310 mengatakan: "Kami meriwayatkan dari guru-guru kami dalam Al-Mahamiliyyat dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair, beliau berkata:

"Para shahabat Rasulullah SAW apabila mereka saling berjumpa pada hari raya, sebagian mereka mengucapkan pada lainnya: "Taqabbalalloohu minnaa wa minka (Semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu)"

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni 2/259 menyebutkan:

"Bahwasanya Muhammad bin Ziyad pernah berkata: "Aku pernah bersama Abu Umamah Al-Bahily dan selainnya dari kalangan shahabat Rasulullah SAW; apabila mereka kembali dari 'Ied, sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain: 'Taqabbalalloohu minnaa wa minka (semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu)". Imam Ahmad berkata: isnad hadits Abu Umamah jayyid (bagus)"


Sumber: Thread 'Risalah Lengkap Puasa & Idul Fitri' myQuran.org oleh Abu Al-Jauzaa

No comments:

Post a Comment